โค้ชต๋อง ไตรรงค์ ลิ่มสกุล

โค้ชต๋อง - ไตรรงค์ ลิ่มสกุล 

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2498 ปัจจุบัน อายุ 60 ปี 

สถานที่เกิด อำเภอ ตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  ประเทศไทย   

สถานที่ทำงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ตำแหน่ง  เลขานุการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว

  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สาขาการบริหารองค์กรและการจัดการ

 ประวัติด้านกีฬาแบดมินตัน

- เป็นตัวแทนนักกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย ตั้งแต่ อายุ 17 ปี  เขต 8

- ชนะเลิศกีฬา แบดมินตันกรุงเทพมหานคร ในปีเดียวกัน รุ่น ก,ข,ค และทั่วไป รวม  8ตำแหน่ง

- ชนะเลิศชายเดี่ยวจำกัดมือ แห่งประเทศไทย

- นักกีฬาทีมชาติเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 9 นิวเดลลี

- นักกีฬาทีมชาติซีเกมส์ที่กรุงเทพมหานคร ได้รับเหรียญทองแดงประเภทชายคู่

- ควบคุมนักกีฬาเยาวชนไทยอายุ 16 ปี  ไปฝึกซ้อมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 15 วัน

- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี 2508(อายุ 19 ปี)

- เป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนปี 2531   ของ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันปี 1991  International  Olympic  Committee  ระดับ  Elite  Badminton Coaching Course  

- ผ่านการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเชิงปฏิบัติการ ปี 2000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- พ.ศ. 2528(1985)เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ฝึกสอนชมรมแบดมินตันเสนานิคม จนถึงปัจจุบัน และเป็นประธานชมรมปี 2545 – 2550 

- พ.ศ. 2550-2551, 2552-2556 เป็นประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รองเลขาธิการ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนแบดมินตันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชนะเลิศกีฬารัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2524-2558

- ผู้จัดการสนามแบดมินตันเสนานิคม

- หัวหน้าผู้ฝึกสอนของชมรมแบดมินตันเสนานิคม

- ประธานและวิทยากรจัดอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันอาชีพ

- ผ่านการอบรม ICSM ด้านบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติร่วมกับสถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา(United States Spots Academy)

- ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมหาวิทยาลัยโลก ปี 2011,2013,2015

- วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันระดับ 1และ ระดับ 2 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตัวอย่าง  ผลงานสร้างนักกีฬาระดับทีมชาติไทย

1.คุณบุญศักดิ์  พลสนะ ทีมชาติไทย   ชายเดี่ยวอันดับ โลก

2.คุณสลักจิต  พลสนะ ทีมชาติไทย    หญิงเดี่ยวอันดับ โลก

3.คุณกฤดิ  ช่วยณรงค์   ทีมชาติไทย

4.คุณนุชรี  ทีฆตระกูล ทีมชาติไทย

5.คุณนุจรินทร์  ทีฆตระกูล   ทีมชาติไทย

6.คุณนิพิพนธ์  พวงพั่วเพชร ทีมชาติไทย

7.คุณวัชภรณ์  มั่นกิจ   ทีมชาติไทย

8.คุณเกวลิน  อัครกุลชัย ทีมชาติไทย

9.คุณศุภชัย  พินธุวัฒน์   ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และนักกีฬาแห่งชาติ

ทั้งนี้เริ่มจากเป็นผู้เล่นและผู้ฝึกสอนนักกีฬาเพื่อนๆและนักกีฬารุ่นน้องควบคู่กันตลอด จนมาเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาอย่างจริงจังที่ชมรมแบดมินตันเสนานิคมตั้งแต่ปี 2528  จนถึงปัจจุบัน ของโดยสอนนักกีฬาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับทีมชาติ  ดังนั้นจะมีนักกีฬาแบดมินตันอีกมากมาย หลายระดับจนถึงนักกีฬาแห่งชาติ

 

Visitors: 16,761