คณะกรรมการชมรม

 
 
คณะกรรมการชมรมแบดมินตันเสนานิคมปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
   
ประธานที่ปรึกษาชมรม คุณไตรรงค์ ลิ่มสกุล
ที่ปรึกษาชมรม คุณสุเมธ     สังข์ศิริ
ที่ปรึกษาชมรม คุณวัยวุฒิ   ช่วยณรงค์
ที่ปรึกษาชมรม คุณวรรณะ   พุทธวรรณ
ที่ปรึกษาชมรม คุณอารี   สังข์ศิริ
ที่ปรึกษาชมรม คุณรุ่งนภา   พินธุวัฒน์
ที่ปรึกษาชมรม คุณสมยศ   อัศวโพสพ
ที่ปรึกษาชมรม คุณนิพัธ   พวงพั่วเพชร
ที่ปรึกษาชมรม คุณออม     เทียมเดช
ที่ปรึกษาชมรม คุณประพันธ์   เกษมวุฒิ
   
ประธานชมรม คุณอภิชาต อรุณคุณารักษ์
รองประธานฝ่ายกีฬา นักกีฬารุ่นใหญ่ อาจารย์ ดร.วิชญะ   นาครักษ์
รองประธานฝ่ายกีฬา นักกีฬารุ่นใหญ่ คุณอนิรุทธิ์     สุริยะฉันทนานนท์
รองประธานฝ่ายกีฬา นักกีฬารุ่นเล็ก คุณสันติ   อากาศ
รองประธานฝ่ายกีฬา นักกีฬารุ่นเล็ก ร.ต.คมกฤช   รุ่งหัวไผ่
รองประธานฝ่ายกีฬา นักกีฬารุ่นพื้นฐาน คุณจิรัฐติกร   พรหมสุวรรณ
รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน คุณสุดารัตน์ พรพันธ์เดชวิทยา
รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน คุณพันทิวา   รอดคำ
รองประธานฝ่ายธุรการและทะเบียน คุณพรทิพย์   รุณจัตตุ
รองประธานฝ่ายธุรการและทะเบียน คุณจิราพร   อรุณคุณารักษ์
รองประธานฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ คุณกันทิมา   ภิระบรรณ์
รองประธานฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ คุณธนาธิป   อมตวัฒน์
รองประธานฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ คุณสรพงษ์   จัทนปรีดา
รองประธานฝ่ายสันทนาการ คุณวีระศักดิ์   รุณจัตตุ
รองประธานฝ่ายสันทนาการ คุณวราภรณ์   อากาศ
รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสนับสนุน คุณกิตติศักดิ์   วงศ์สวัสดิ์ 
รองประธานฝ่ายจัดหารายได้และสนับสนุน คุณพันทิวา   รอดคำ
รองประธานฝ่ายต่างประเทศ คุณณัฐวุฒิ   ทิพากร
รองประธานฝ่ายต่างประเทศ คุณสรพงษ์   จัทนปรีดา
รองประธานฝ่ายการศึกษานักกีฬา อาจารย์ ดร.วิชญะ   นาครักษ์
รองประธานฝ่ายสานสัมพันธ์อดีตนักกีฬาและผู้ปกครอง คุณณัฐวุฒิ   ทิพากร
รองประธานฝ่ายประสานงาน คุณนิษฐ์ชานันทน์     เรืองอุไร
รองประธานฝ่ายประสานงาน คุณวีระศักดิ์   รุณจัตตุ
กรรมการชมรม คุณวีรกฤตย์   สุนิธิ
กรรมการชมรม คุณเกษม   ศิริทองจักร
กรรมการชมรม คุณกริษฐา   หอบรรลือกิจ
กรรมการชมรม คุณญาณนี   ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการชมรม คุณธวัชชัย   จุฬาคำ
กรรมการชมรม คุณลาวัณย์   ปิ่นแก้ว
กรรมการชมรม คุณสุรศักดิ์   สมโภชน์
กรรมการชมรม คุณทวีรัชต์   โพธิศรีเรือง
กรรมการชมรม คุณไพรินทร์   เปาทอง
กรรมการชมรม คุณณรงค์   พรลาดนันท์
กรรมการชมรม คุณศาตรา โสลัดดา
กรรมการชมรม คุณนันทวัน   อำพันแสง

 

Visitors: 16,761