ทำเนียบนักกีฬาประวัติศาสตร์

 จากอดีตถึงปัจจุบัน ชมรมแบดมินตันเสนานิคมได้ผลิตนักกีฬาคุณภาพสู่สังคมไทย จำนวนมากมาย บุคคลเหล่านี้เป็นหนึ่งในจำนวนนักกีฬาอีกมากที่ประสบความสำเร็จทั้งในวงการกีฬาและหน้าที่การงาน เราจะมุ่งมั่นพัฒนา และสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคมไทยต่อไป

 • บุญศักดิ์ พลสนะ (Boonsak Ponsana)
  บุญศักดิ์ พลสนะ (Boonsak Ponsana) ชื่อเล่น แมน วันเดือนปีเกิด 22 กุมภาพันธ์ 2525 การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ...

 • สลักจิต พลสนะ (SALAKJIT PONSANA)
  สลักจิต พลสนะ (SALAKJIT PONSANA) ชื่อเล่น มิงค์ วันเดือนปีเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2527 การศึกษา การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมปี 2553 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลั...

 • กฤดิ ช่วยณรงค์
  กฤดิ ช่วยณรงค์ ชื่อเล่น ก.ไก่ วันเดือนปีเกิด 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524 การศึกษา ปริญญาตรี -นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท - บริหารการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

 • นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร (NIPITPHON PUANGPUAPECH)
  นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร (NIPITPHON PUANGPUAPECH) ชื่อเล่น ต้นน้ำ วันเดือนปีเกิด วันที่ 31 พฤษภาคม 2534 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ...

 • เกวลิน อัครกุลไชย ชื่อเล่น มีมี่ วันเดือนปีเกิด 24 เมษายน 2532 การศึกษา ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การตลาด ปริญญาโท - มหาวิทยาลั...

 • นุชรี ทีฆตระกูล ชื่อเล่น หญิง วันเดือนปีเกิด 31 ตุลาคม 2521 การศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยก...

 • นุจรินทร์ ทีฆตระกูล ชื่อเล่น หลิน การศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการแข่งขัน...

 • สาวิตรี อมิตรพ่าย ชื่อเล่น เอ็มเอ็ม วันเดือนปีเกิด วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 การศึกษา กำลังศึกษาอยู่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพิณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จ...

 • พีรญา มั่นกิจอมร
  พีรญา มั่นกิจอมร (วัชราภรณ์ มั่นกิจ , ปัญญดา มั่นกิจโชคเจริญ) ชื่อเล่น มิ้นท์ วันเดือนปีเกิด 2 กรกฏาคม 2530 การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระหว่างประเทศ มหา...
Visitors: 16,761